Vi skal kunne skrive historien om andet end hensigten

Denne sammenfattende kommentar er politisk i den forstand, at det i sidste instans må være et politisk ansvar at sikre, at anvendelsen af resurser bedst muligt sikrer opnåelsen af Arkivlovens formål.

Rigsarkivarens reaktion siden mit artikel den 19. marts, der advarede mod virkningen af Statens Arkivers bestemmelser for kassation af værnenes myndigheders arkiver, har været positiv i den forstand, at bestemmelserne prioriterings- og vidensgrundlag herefter står klart. Det er blevet synliggjort, at der har været alvorlige brist i hans rådgiveres viden om Forsvaret under den kolde krig. For en historiker, der kombinerer personlige erfaringer som krigsplanlægger på forskellige niveauer under den kolde krig med forskning i alle perioder af det 20. Århundredes danske militærhistorie, står mange af bestemmelsernes valg som uforståelige.

Bestemmelsernes opfattelse af virkeligheden afspejler situationen før NATO-medlemskabet, dvs. at den på nogle områder er anakronistisk. Dengang havde de øverste myndigheder direkte indflydelse på og ansvar for alt, hvorfor det var rimeligt at prioritere bevarelsen af de øverste myndighedsniveauers arkiver langt højere end resten. Efter 1949 blev de centrale danske myndigheders primære opgaver hurtigt koncentreret om at opstille, klargøre og derefter kun støtte de tre værns enheder. Fra 1960 gav forsvars- og værnsledelserne kun de politiske og helt overordnede rammer for styrkernes anvendelse. De operative krigsplaner, der bestemte myndigheders og enheders forskellige forsvarsforberedelser, fandtes ikke her, men blev udviklet i et netværk af myndigheder og enheder . Den dominerende kraft i netværket blev i stigende grad påvirkningen fra de tætteste og dominerende allierede, USA, Tyskland og England, en påvirkning, som de danske myndigheder og enheder herefter tilpassede til de begrænsede nationale muligheder. NATO-kommandoerne kommanderede ikke i fredstid, de dannede samarbejdets ramme. Det er derfor først og fremmest i de lavere myndigheders og enheders arkiver, man kan følge udviklingen af fremgangsmåder og planer.

Mulighederne for at rekonstruerede udviklingen ud fra de højeste myndigheders arkiver – som bestemmelserne forudsætter – bliver også undergravet af, at arbejdet i den centrale myndighed – Forsvarstaben – i mange år bl.a. på grund af arbejds- og papirpres samt løbende reorganiseringer, var præget af dårlige arkivprocedurer og tilsvarende arkivdisciplin. Betydelige mængder nøglearkivalier blev. Det såkaldte Henlagte Arkivs indhold blev tilfældigt og hæmmet af resurse- og pladsmangel. Det betyder, at en rekonstruktion af de centrale forløb, når overhovedet mulig, stiller krav om rådighed over intakte arkiver fra alle samarbejdende myndigheder.

Rådigheden over et bredt spektrum af arkiver er også nødvendigt på grund af en anden forskel i forhold til tidligere. Dengang bevarede man også som standard myndighedens og dens stabselementers ’indkommende sager’, dvs. skrivelse fra andre myndigheder, ofte med stabens marginnotater. Sammen med myndighedens egne skrivelser gjorde de ’indkomne sager’ det muligt kan danne sig et første billede af myndighedens rolle på grundlag af dens eget arkiv. Nu bevarer man i princippet kun egne skrivelser, hvilket gør, at selv den indledningsvise rekonstruktion må ske under inddragelse af alle centrale samspilspartneres arkiver.

Rigsarkivarens fokus på de højeste myndigheders arkiver nedtoner, at det centrale i historien ikke er hensigten, planerne, men hvad reelt skete, dvs. om og hvordan planer og hensigt blev ført ud i livet ved regimenter, raketeskadriller, flyvestationer, undervandsbådseskadren, specialskoler, flyvetjenesterne, parkområder, m.m., alle de myndigheder, hvis arkiver er dømt til kassation. Inspektionsrapporter i høje nationale og NATO-myndigheders arkiver giver kun et meget begrænset og stikprøvevist billede af realiterne, også fordi deres formål ikke kun var at beskrive disse.
Rådgivningen af Rigsarkivaren har ikke alene været mangelfuld ved ikke at afspejle periodens ansvarsfordeling og demonstrere utilstrækkelig indsigt i, hvordan militære operationer og logistik er blevet organiseret i de seneste mange årtier. Den synes generelt præget af historiske perioder, hvor danske militære styrker, som eksempelvis vore flådestyrker indtil NATO-perioden, blev indsat samlet, støttet fra én veldefineret base, uden væsentligt samspil med befolkningen, da den jo ikke bor på havet. Under den kolde krig blev styrkerne som oftest forberedt indsat spredt, med vidt forskellige opgaver, i tæt koordination med allierede i NATO-ramme og, når i Danmark, selv med flådestyrker i et tæt samspil med totalforsvarets øvrige elementer i det regionale forsvar. Bestemmelserne bygger eksempelvis på den misforståelse, at man kan rekonstruere hærens logistik ved anvendelse Hærens Materielkommandos arkiv, og Søværnets uden at inddrage flådestationernes. Hærens logistiske indsats kan reelt kun rekonstrueres med fuld inddragelse af materielkommandoens parkområders arkiver, der var dømt til kassation.

Det forhold, at Statens Arkivers bestemmelser som et hovedprincip kasserer arkiver fra myndigheder, der er blevet nedlagt, betyder, at man lader sig styre mere af arkivernes forvaltningsmæssige og retlige end af deres historiske værdi. Ellers var arkiver fra myndigheder som undervandsbådseskadren, missilluftforsvaret samt hærens og søværnets flyvetjenester blevet bestemt til bevarelse.

Vi har endnu kun en pletvis, helt utilstrækkelig viden om den faktiske situation med hensyn til kassationsforløbet. Der er behov for et øjeblikkeligt stop, medens man med udgangspunkt i ny rådgivning efter Nikolaj Petersens forslag justerer bestemmelserne på et mere korrekt og komplet grundlag af viden. Vi skal kassere langt hovedparten af de mængder papir, der blev skabt mellem 1957 og 1989, men ikke på det eksisterende bestemmelsesgrundlag.

Rigsarkivarens foreløbige reaktion – fra Statens Arkivers hjemmeside

26. marts 2008
Foreløbige oplysninger om bevaring og kassation i Forsvarets arkiver

Fremkomsten af fhv. (den korrekte betegnelse er ‘pensioneret’ det er ikke usædvanligt at anvende en forsøgt elegant derogativ, når man bliver kritiseret, DIIS-udrederne gjorde det samme, da jeg kritiserede dem) brigadegeneral Michael H. Clemmesens kritik i Weekendavisen har bevirket, at Statens Arkiver nu skriver en særskilt redegørelse for kassationer i Forsvarets arkiver. (som naturligvis må medføre en tænkepause)

Det sker med henblik på orientering af kulturministeren og offentligheden. Det er vores synspunkt, at debat om bevaring og kassation er et gode, og vi bidrager gerne til diskussionen. Når redegørelsen er færdig, er det vores agt at offentliggøre den på hjemmesiden her. I første omgang meddeler vi derfor blot nogle få foreløbige oplysninger.

Efter Statens Arkivers vurdering bevares der et meget fyldigt materiale til Forsvarets historie under den kolde krig. Det er uden for al tvivl, at det vigtigste materiale er bevaret i de centrale myndigheders arkiver. Dette gælder selvfølgelig også, når det drejer sig om de enkelte dele af landet, herunder Bornholm. Det bemærkes i den forbindelse, at da ingen enheder kom i kamp under den kolde krig, er deres egenartede historie af mindre interesse, fordi uddannelse, indsatsplanlægning og øvelsesaktivitet udgik fra centrale beslutninger.

(Opfattelsen, at det må være krigshistorien, der er den afgørende del af militærhistorien, er i det internationale, moderne historikermiljø forsvundet for 30-40 år siden. Den svarer da også til at skrive en patienthistorie på grundlag af obduktionsrapporten. Hvem er kilden til Rigsarkivarens mildest talt specielle opfattelse?

Hvem har endvidere givet Rigsarkivaren det indtryk, at man man kan skrive dansk militærhistorie under den kolde krig alene på grundlag af den centrale, nationale hensigt. Både doktrin, procedurer og forsvarsforberedelsee fandt sted i et dynamisk netværk mellem niveauerne, hvor allieredes indflydelse konkurrerede med den nationale, og den nationale styring ofte havde en meget generel karakter. Dette var ikke mindst tilfældet i hæren, uanset der var tale om indsats i Danmark, i regionernes totalforsvarsramme, eller i Holsten.)

Hvis Rigsarkivet har modtaget militærhistorisk rådgivning, synes dets opfattelse at gøre det klart:
1) At den er snæver marinehistorisk (på grund af den afledte ringe interesse for det lokale forsvar og totalforsvaret (hæren og flyvevåbnet opererer i eller fra samfundet), og på grund af troen på, at logistik er noget, der er samlet på hjembasen)
2) At den marinehistorisk har sin rod i en tidligere tid, hvor flåderne blev forudsat indsat samlet, hvor Danmark ikke var allianceintegreret og hvor arkivbestemmelserne – i modsætning til nu – tillod, at man bevarede sager fra de underlagte myndigheder.

Hvis man kun skulle rekonstruere flådens forhold under eksempelvis 1. Verdenskrig (hvilket er en del af mit igangværede forskningsprojekt), ville Rigsarkivets opfattelse være forståelig og rimelig. I forhold til Forsvarets samlede historie efter 2. Verdenskrig er den anakronistisk.

Michael H. Clemmesen har ikke omtalt, at der er udstedt bestemmelse om bevaring af størstedelen af arkiverne fra

* Forsvarsministeriet (ministeriets primære rolle var at etablere rammerne for strukturens størrelse og kvalitet, eller i det hele taget at danne broen til de nationale politiske beslutningstagere)
* Forsvarskommandoen (hovedrollen var i beredskabsopbygningen, overdragelsen af den operative kommandomyndighed til NATO-hovedkvarterer samt derefter støtte danske militære enheder logistisk)
* Hærens Operative Kommando (irrelevant for den kolde krig, hvor kommandoen ikke eksisterede, de to korpshovedkvarterer, ‘Østre’ og ‘Vestre Landsselskommando’ havde deres meget forskellige hovedroller, heldigvis skal de bevares)
* Søværnets Operative Kommando (havde kun den centrale rolle under beredskabsopbygningen og minelægningen)
* Flyvertaktisk Kommando (havde sin rolle i beredskabsopbygningen og specielt med hensyn til ren luftforsvarsindsats)
* Forsvarets Materieltjeneste (med forgængerinstitutioner) (for hærens vedkommende havde ikke Hærens Materielkommando, men parkområderne den centrale rolle)
* Forsvarets repræsentanter ved internationale organisationer (herunder NATO)
* Danske enheder i internationale operationer (dog ikke de danske ældste officerers/chefers arkiver)

Det er rigtigt, at der er udstedt bestemmelser om kassation af underordnede myndigheders arkiver, herunder regimenternes. Det er besluttet efter undersøgelser, som har vist, at indholdet her som hovedregel ikke retfærdiggør bevaringsomkostningerne. Det skyldes (1) Forsvarets tradition for arkivdannelse, (2) Forsvarets destruktion af klassificeret materiale efter særskilte bestemmelser herom og (3) Forsvarets opgavefordeling mellem centrale og lokale myndigheder.

(Det er en meget væsentlig misforståelse, at man kan skrive holdbar historie ud fra de direktiver og hensigter, som er de centrale myndigheders opgave sammen med tildelingen af resurser fra centrale puljer – lokale resurser kom fra det lokale forsvar. Der er – og var – en meget betydelig vej fra hensigt til realitet. Det, som faktisk skete, hvad der blev udført, er det centrale element i historien)

Der er ikke desto mindre bevaret arkiver fra flere underordnede myndigheder. Michael H. Clemmesen beklager tabet af arkivalier fra Jyske Division, Den Kongelige Livgarde, Danske Livregiment og Bornholms Værn. Det kan imidlertid konstateres, at brigadegeneralens oplysninger herom er falske. I Rigsarkivets samlinger indgår et omfattende materiale fra alle de nævnte enheder, fra Bornholms Værn dog kun til 1969.

(Hvis Rigsarkivaren – eller de hjælpere, der skulle formulere præmisserne for hans forudmeddelte dom – havde gjort sig selv den tjeneste at læse artiklen, i stedet for at have reageret rent Pavlovsk, ville de have set, at den skelnede mellem, hvad der var bestemt for kassation, hvilke af disse arkiver, som med meget stor sikkerhed var gået tabt, samt, hvad der under vores eftersøgning allerede nu var konstateret intakt – i modstrid med bestemmelserne.)

De fleste dele af Rigsarkivets samlinger kan slås op i databasen Daisy, som tilgås fra www.sa.dk.

(Det må også jeg anbefale. Her vil man se, at ingen centrale dele af de myndighedsarkiver, der skulle kasseres og blev vurderet sandsynligvis tabtgået, findes i Rigsarkivet.)

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Forsvarets arkivalier kan ses på: http://oldwww.sa.dk/statslige_myndigheder/stat/bkbestem/alfindex.htm.

Johan Peter Noack
Rigsarkivar

Arkivlovens formål og dens undergravning i Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for Hærens myndigheder

Mine indledningsvise bemærkninger:
Hermed kan læseren selv bedømme substansen i Rigsarkivarens emails konstatering til sin afdelings efterfølgende argumentation – uden noget fagligt grundlag – at min artikel var misvisende.

Arkivloven af 2002, Kapitel 2, §4 – og tolkning af bestemmelsernes logik:

§ 4. Statens Arkiver har til formål

1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder,

2) at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde med de myndigheder, der er omfattet af denne lov,

3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,

4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier,

5) at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Som det fremgår er det førstnævnte formål i 1) at sikre arkivalier af historisk værdi – dvs. sikre grundlaget for forskning, i 3) at støtte myndigheders og borgeres forskning samt i 5) selv at gennemføre forskning.

Den høje prioritering af forskning i loven er imidlertid ikke afspejlet i bestemmelserne. At man først og fremmest bevarer arkiver fra myndigheder, der fortsat findes i Forsvarets organisation, understreger, at man ser bestemmelsernes primære formål som det også i 1) nævnte at sikre ‘dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder’. Dette bekræftes af, at netop kun retlige og forvaltningsmæssige formål i bestemmelsernes generelle del angives som legitim grund til midlertidigt at bevare arkivalier, som jf. bilaget skal kasseres.

Bestemmelserne for Hærens myndigheder:

1. Stamkort m.v.
Stamkort for al personel og personelbedømmelser for alle officerer bevares.

2. Arkivalier før 1957
Alle arkivalier bevares.

3. Arkivalier efter 1957

Hærens Operative Kommando 5010 B
Vestre Landsdelskommando 0201-058 B
Hærprovsten 0201-126 B
Landsdelssignalofficer 0250-017 B
Hærens Flyvetjeneste 0280-173 K
Østre Landkommando 0201-057 B
Signalopklaringskompagn/ELK 0201-013 K
Områdetelegrafkompagni/Hæren 0201-019 K
Garnisonskommandanten i Ringsted 0201-027 K
Garnisonskommandanten i Roskilde 0201-028 K
Østre Landsdelskommando 0201-063 B (delvis afleveret til Rigsarkivet, delvis ved HOK)
6. Division (af 1951) 0201-067 B
Kasernearkiv Ringsted Kaserne 0201-084 K
1. Sjællandske Brigade 0201-094 B (de væsentlige dele synes bevaret i Antvorskov)
Området/GKMP/hæren 0250-019 K
Militærregion I 0201-105 K (sandsynligvis destrueret)
Militærregion II 0201-106 K (sandsynligvis destrueret)
Militærregion IV 0201-108 K (sandsynligvis destrueret)
Militærregion VI 0201-110 K (er aflevet til Rigsarkivet, destrueres det her?)
Hærens Artilleriskole 0290-069 K
Militærdistrikt Storkøbenhavn 0201-115 K (sandsynligvis destrueret)
Bornholms Værn/Lokalforsvarsregion Bornholms Værn 0201-064 K (centrale dele reddet på Almegårdens Kaserne)
Militærregion Sydjylland og Fyn 0201-130 K
Danske Division 0201-201 B
Jyske Division 0201-065 B (de centrale dele bevaret)
Divisionsingeniørofficeren/JDIV/DI0 0240-040 K
1. Jyske Brigade 0201-091 B (de centrale dele ved HOK)
3. Jyske Brigade 0201-093 B (de centrale dele på Haderslev Kaserne)
Divisionssignalofficeren/DSO 0250-018 K

Den Kongelige Livgarde 0210-029 B
I/Den Kongelige Livgarde 0210-030 K
1. Sjællandske Kampgruppe (LG) 0201-121 K (LG meldt – men ikke dokumenteret – aflevering til HOK, hvor der ikke er fundet spor af det)
Kommandantskabet Høvelte Telegrafkaserne 0280-063 K
3. Sjællandske Kampgruppe 0201-123 K (afleveret af Vordingborg til LG, der har meldt aflevering – men ikke dokumenteret – aflevering til HOK, hvor der ikke er fundet spor af det)
Gardehusarregimentet 0220-023 B
Militærregion V 0201-109 K (på Antvorskov Kaserne)
2. Sjællandske Kampgruppe 0201-122 K (på Antvorskov Kaserne)
4. Sjællandske Kampgruppe 0201-124 K
(på Antvorskov Kaserne)
Sjællandske Livregiment 0210-048 B
I/Sjællandske Livregiment 0210-049 K
II/Sjællandske Livregiment 0210-050 K
III/Sjællandske Livregiment 0210-051 K
Uddannelsesbataljonen 0210-054 K
4. Stabskompagni/Brigade 0210-056 K
Stabskompagni/Region V 0210-152 K
2. Vedligeholdelseskompagni/ELK 0270-040 K
Garnisonskommandanten i Slagelse 0280-030 K
Kommandantskabet Antvorskov Kaserne 0280-045 K
Prinsens Livregiment/MILRGN II 0210-045 K (sandsynligvis destrueret)
Dronningens Livregiment 0210-072 K
Garnisonskommandanten i Haderslev 0280-016 K
Kommandantskabet Haderslev Kaserne 0280-059 K
Aalborg Kaserne, Kommandantskabet 0280-101 K
Kommandantskabet i Hevringlejren 0280-205 K
Aalborg Kaserne, Kaserneeelement 0280-213 K
Jydske Dragonregiment 0220-013 K
Jyske Kampgruppe (JDR) 0201-120 K (på Holstebro Kaserne)
III/Jydske Dragonregiment 0220-016 K
IV/Jydske Dragonregiment 0220-017 K
Uddannelsesbataljonen 0220-018 K
1. Opklaringseskadron/JDR 0220-019 K
2. Opklaringseskadron/JDR 0220-020 K
3. Opklaringseskadron/JDR 0220-021 K
Garnisonseskadron/JDR 0220-022 K
Gamisonskommandanten i Holstebro 0280-020 K
Kommandantskabet Holstebro Kaserne 0280-049 K
Kongens Artilleriregiment 0230-006 K
16. Artilleriafdeling 0230-029 K
Sjællandske Landsdelsartilleri 0230-007 K
1. Vedligeholdelseskompagni/ELK 0270-039 K
Garnisonskommandanten Høvelte/Sandholm/Sjælsmark Kaserner
0280-022 K
Dronningens Artilleriregiment 0230-213 K
2. Jyske Brigade 0201-092 B (afleveret til Rigsarkivet)
Militærdistrikt Vestjylland 0201-125 K (på Varde Kaserne)
STKMP/2. Jyske Brigade 0210-158 K
Nørrejyske Artilleriregiment 0230-010 K
Jyske DIV-artilleri 0230-011 K
Sønderjyske Artilleriregiment 0230-013 K
3. Artilleriafdeling 0230-018 K
6. Artilleriafdeling 0230-021 K
10. Artilleriafdeling 0230-025 K
11. Artilleriafdeling 0230-026 K
24. Artilleriafdeling 0230-033 K
Uddannelsesafdelingen 0230-037 K
14. Luftværnsafdeling 0230-040 K
Kommandantskabet på Skive Kaserne 0280-088 K
Ingeniørregimentet 0240-045 K
Forsvarets ABC-Central 0180-028 K
Militærdistrikt Nordsjælland 0201-113 K
(sandsynligvis destrueret)
Jyske Ingeniørregiment 0240-035 K
Landsdelsingeniørofficer 0240-039 K
Sjællandske Ingeniørregiment 0240-041 K
Landsdelsingeniørofficer/ELK 0240-044 K
Garnisonskommandanten i Farum 0280-014 K
Garnisonskommandanten i Randers 0280-026 K
Kommandantskabet Farum Kaserne 0280-050 K
Forsvarets Sløringsudvalg 1055-072 K
Forsvarets udvalg vedr. dækningsmateriel/sløring 1055-073 K
Telegrafregimentet 0250-002 K
Militærregion III 0201-107 K (på Haderslev Kaserne)
Slesvigske Fodregiment 0210-041 K
Jyske Telegrafregiment 0250-001 K
Sjællandske Telegrafregiment 0250-008 K
2. Telegrafbataljon 0250-003 K
1. Telegrafbataljon 0250-009 K
Elektronisk Krigsføringskompagni/JDIV 0250-020 K
Garnisonskommandanten i Tønder 0280-032 K
Slesvigske Fodregiments Musikkorps 1060-003 B
Trænregimentet 0260-010 K
Jyske Trænregiment 0260-001 K
Sjællandske Trænregiment 0260-011 K
Logistik Støttegruppen 0260-019 K
Hærens Logistikskole 0290-074 K
Den Danske Internationale Brigade 0201-127 B
Det Danske Internationale Logistik Center 0210-039 K
2. Sjællandske Brigade 0201-095 B (fordelt mellem Antvorskov og Vordingborg Kaserner)
Militærdistrikt Vordingborg 0201-116 K
Danske Livregiment 0210-034 B
I/Danske Livregiment 0210-035 K
II/Danske Livregiment 0210-036 K
Uddannelsesbataljonen, Danske Livregiment 0210-040 K
Falsterske Fodregiment 0210-057 B
I/Falsterske Fodregiment 0210-058 K
II/Falsterske Fodregiment 0210-059 K
III/Falsterske Fodregiment 0210-060 K
United Nations Force in Cyprus (DANCON/UNFICYP) 0280-167 B
United Nations Transition Assistance Group (DANCON/
UNTAG)
0280-209 B
Task Force Fox (TFF) 0280-229 B
International Security Assistance Force (ISAF) 0280-230 B
Task Group Ferret (TG FERRET) 0280-231 B
United Nations Missions to Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 0280-232 B
DANCON/UNICOM 0280-210 B
DANCON/UNPROFOR 0280-212 B
FN-Afdelingen 0280-161 B
Ældste Danske Officer/UNMOGIP 0280-214 K
Ældste Danske Officer/UNTSO 0280-215 K
Ældste Danske Officer/UNIKOM 0280-216 K
Ældste Danske Repræsentant/UNOMIG 0280-217 K
Ældste Danske Repræsentant/UNMOP 0280-218 K
Ældste Danske Repræsentant/UNAMSIL 0280-219 K
Ældste Danske Repræsentant/UNTAEK 0280-220 K
Ældste Danske Repræsentant/UNMIK (Kosovo) 0280-221 K
Ældste Danske Repræsentant/MONUC (Congo) 0280-222 K
Ældste Danske Officer/EUMN EC-Monitoring Mission 0280-223 K
Ældste Danske Officer/HQ SFOR (Sarajevo) 0280-224 K
Ældste Danske Officer/HQ MNB-N/KFOR (Kosovo) 0280-225 K
Ældste Danske Officer/HQ KFOR (Kosovo) 0280-226 K
Chefen for DANBN/MNB-N/KFOR 0280-227 K
Chefen for DANCON/NPBG/SFOR (Bosnien-Hercegovina) 0280-228 K
DANCON/IRAK 0280-233 B
Hærens Materielkommando 5009 B
Nordjyske Parkområde 0270-007 K
Sydjyske Parkområde 0270-008 K

Jyske Parkområde 0270-009 K
Sjællandske Parkområde 5011 K
Garnisonskommandanten i Hjørring 0280-018 K
Hærens Forsyningstjeneste 0270-048 K
Hærens Hovedværksted 0270-049 K
Hærens Parkområde 0270-050 K
Hærens Tekniske Tjeneste 0270-047 K
Ammunitionsarsenalet 0270-032 K
Hærens Ammunitionsarsenal 0270-015 K
Garnisonskommandanten i Odense 0280-025 K
Fynske Livregiment 0210-063 K
I/Fynske Livregiment 0210-064 K
II/Fynske Livregiment 0210-065 K
III/Fynske Livregiment 0210-066 K
Kommandantskabet Odense Kaserne 0280-080 K
Garnisonskommandanten i Vordingborg 0280-036 K
Kommandantskabet i Kastellet 0280-065 K
Kommandantskabet Vordingborg Kaserne 0280-098 K
Borrislejren 0280-106 K
Jægersprislejren 0280-115 K
Kommandantskabet i Melbylejren 0280-119 K
Oksbøllejren 0280-121 K
Jægerkorpset 0280-160 B
Hærens Officersskole 5022 B
Hærens Officersskole, Elevopgaver 5022 B
Hærens Sergentskole 0290-023 K
Gamisonskommandanten i Sønderborg 0280-031 K
Søgårdlejren 0280-126 K
Sergentskolen på Fyn 0290-072 K
Hærens Kampskole 0290-024 K
Panserskolen 0290-027 K

Hærens Ingeniør- og ABC-skole 0290-032 K
Militær Geografisk Tegningsarkiv 1080-016 K
Hærens Artilleriskole 0290-069 K
Hærens Signalskole 0290-034 K

Kommandantskabet i Avedørelejren 0280-103 K
HMAK skole 0290-039 K
Hærens Materiel- og Færdselsskole 0290-042 K
Hærens Træn- og Militærpolitiskole 0290-071 K
Det Kongelige Garnisonsbibliotek 0280-174 K
… (oplysninger om, hvad altid skal kasseres, selv fra myndigheder, der bevares).