Artikel VI: Tænk, hvis Forsvarskommissionen følte ansvar.

Regeringen har nedsat en ny forsvarskommission. Man søger bred enighed om anskaffelse af nye jagerfly til erstatning for F-16. Intet i de involveredes offentlige udtalelser tyder på, at de vil beskæftige sig med de for Forsvarets fremtid langt mere alvorlige spørgsmål: Hærens hurtige tab af nøglepersonel og problemerne forbundet med rekruttering til krævende international tjeneste. Det er en katastrofal udvikling, der kun kan løses ved væsentlige ændringer af den nuværende forsvarsordning.

Der er gode grunde til at hærens bedste yngre personel forlader tjenesten. Ikke alene er de udsat for alle de organisatoriske og forvaltningsmæssige stressfaktorer, som alle i Forsvaret belastes af på grund af menneskefjern centralisme og bureaukratisme. De har nu i snart fem år også skullet fungere i, hvad der uanset alle juridiske spidsfindigheder er krig, en fra modstandernes side brutal, regelløs krig.

I Afghanistan må vi se i øjnene, at en fiasko vil skabe en omfattende base for øget og farligere terrorisme – gennemført af med god grund opmuntrede terrorister. Det allerede svækkede NATO vil reelt kollapse og trække det gryende europæiske forsvarssamarbejdes med ned. Det rammer selvfølgelig også os. Det er årsagen til, at et politisk flertal hidtil har ignoreret danskernes historiske tilbøjelighed til i skinhellig selvtilfredshed at lade andre tage den fulde byrde af at løse vore sikkerhedspolitiske problemer.

Men samme politiske flertal har ikke forstået at sikre hærens evne til at vedligeholde et robust militært bidrag i udlandet. Inden for deres forståelse af realiteter og muligheder har de politikere og officerer, der reelt føler et ansvar, søgt at gøre det bedst mulige for de udsendte soldater. De har gjort, hvad de kan, men desværre kun indenfor rammen af ´business as usual´. Ved sidste forsvarsforlig reformeredes Forsvarets opgaver og mobiliseringsstrukturen blev sparet væk, men den forsvarspolitiske og organisatoriske kultur, der er mindst ligeså vigtig, er stadig uforandret.

Det betaler vi nu for. Det er derfor, hæren forbløder. Resultatet af den velmenende, men utilstrækkelige indsats er, at hærens pulje af uddannet, operativt personel melder fra, ude af stand til at klare det kombinerede pres fra familien, bureaukratismen og krigen. De yngre forlader os. Der findes en alt for stor og eksplosivt voksende andel af hærens lidt ældre faste ansatte, der ikke har frisk og relevant operativ erfaring. De er henfaldet til at være uniformerede forvaltere. Deres bånd til og interesse for professionens substans blev hurtigt forsvindende, men da de har trygge, faste stillinger i stabene og servicemyndigheder, forlader de os ikke. For hærens vedkommende danner de samtidig en selvsikker blokering for den accelererede udnævnelse af de bedste chefer med relevant, ny missionserfaring, der kunne drive den nødvendige reform af professionel kultur og organisation.
Vi burde øjeblikkeligt lade vores tætteste allierede, der har Europas bedste væbnede styrker, gennemføre en kritisk gennemgang og vurdering af dansk forsvar. Briterne kunne på en professionel måde kulegrave vor struktur, prioriteringer og alle aktiviteter. Mange af problemerne kender briterne hjemmefra, og en dansk storvask med britisk lud kunne inspirere dem til klarhed for senere at kunne opnå tilsvarende forbedringer hjemme.

Desværre har Forsvaret i de seneste mange år lidt af en professionel identitetskrise. Man har anvendt formuer på at lade civile konsulentfirmaer endevende organisationen ud fra den tragiske – tragikomiske – misforståelse, at en militær organisation skal ligne en privat produktionsvirksomhed mest muligt. Resultatet af den indsats blev en tungt, trægt, ansvars- og myndighedsdræbende, konsensussøgende, endeløst mødende organisatorisk sump. Ansatte i andre dele af den offentlige sektor kan nikke genkendende til resultatet af kombinationen af centralisme, detailkontrol af alle målelige faktorer, pseudomedinddragelse, byzantiske overenskomster og arbejdstidsregler. Men unikt er det, at Forsvaret gået hele vejen til den fuldstændige centralistiske rationalisme, der er effektiv i teorien, ligesom Sovjetunionenvar det. Efter den kolde krigs afslutning, blev Forsvaret en demonstrationsmodel for Finansministeriets DJØF-managementspositivister.

Lad os nu antage, at det væsentligste mål for hærens indsats rent faktisk var at give enheder, der skulle udsendes til et konfliktsområde, de bedste vilkår for at kunne løse deres opgaver effektivt, med færrest mulige dræbte, sårede og psykisk skadede. Enhederne skulle så samlet, med alt deres personel og en rigelig reservepulje i de korrekte funktioner, have gennemgået et flere måneder langt realistisk og krævende uddannelsesforløb med rådighed over alt materiel og de nødvendige projektansatte, dvs. ikke timelønnede, instruktører. Det kunne skabe det nødvendige tætte sammenhængende team af kammerater, hvor førere og specialister har velbegrundet tillid til hinanden og til deres materiel. Folk, der ikke passer ind, og som ikke nyder tillid, skulle ved slutningen af uddannelsen være frasorteret. Enheder skal være som vagthold på en storbys brandstation eller et arbejdssjak i en dyb og usikker kulmine.

Ikke kun den militære ramme bør styrkes, men også den kritisk vigtige menneskelige: Enhedernes folk skal i størst mulig udstrækning kende hinandens familier, så disse kan støtte hinanden under udsendelsen. Cheferne bør gives ansvar for og midler til at udbygge et tæt gensidigt støttenetværk. Systemet skal nærme sig det, familierne i flådens faste personel havde i Nyboder, og som familierne fra de lette opklaringseskadroner fra Bornholm i betydelig udstrækning stadig har. Selv om de ansatte nu ikke længere vil eller kan bo tæt fysisk samlet, skal der opbygges andre former for støttende fællesaktiviteter og netværk. Et tæt kammeratskab er en forudsætning for, at enheden kan løse sin opgave med ingen eller få frameldinger før og under udsendelsen. Familiernes gensidige støtte mindsker risikoen for psykiske problemer, og fastholder flere af de soldater, der nu af en frygtsom eller desillusioneret familie presses til at forlade Forsvaret. Det er også Forsvaret, lokalt, der skal sikre, at vores folk får den hjælp fra andre offentlige myndigheder, som de har ret til. Det er enhedens chefs ansvar, og hvis vi ikke har et system, der sikrer dette, må systemet laves om.

Den største skade, der skete ved det nuværende forlig, var, at forvaltningen af hærens personel blev placeret i én central myndighed. Flåden og flyvevåbnet havde allerede tidligere en centraliseret forvaltning af kadrene, og da hærens generaler åbenbart havde glemt, hvorfor værnet havde en delegeret personelforvaltning, blev der ikke argumenteret effektivt mod ensretningen. Hærens alt for mange små tjenestesteder havde på grund af tåbeligt komplicerede overenskomster og arbejdstidsregler opbygget oppustede forvaltninger. Der skulle rationaliseres. Forsvaret overså imidlertid, at søværnets enheders sammenhæng uanset forvaltningsmåde var sikret af skibsførerens myndighed og ansvar samt af det forhold, at besætningen blev fastholdt i enheden af skibsskroget og havet udenfor. Disse vilkår har hæren ikke. Men glemte også, at flyvevåbnets operative indsats ikke medfører samme langvarige pres på alle i enheden, som tilfældet kunne være i hæren. Hærens enheders effektivitet og personellets evne til at udholde langvarig ekstrem belastning afhænger af enhedens interne sammenhængskraft, der hviler på en velbegrundet gensidig tillid opbygget gennem lang tid. Det var derfor, at værnepligtige, der var uddannet sammen, blev holdt sammen de efterfølgende år i mobiliseringsstyrken. Forsvarets valg kastede barnet ud med badevandet. Man skulle i stedet have valgt større tjenestesteder og gennemført en drastisk overenskomstsanering. Det system, vi har nu, svarer til, at der under Beredskabsstyrelsen fandtes en ‘tjeneste’, der sammensatte vagtholdene på alle landets kommunale brandstationer ud fra brandmændenes papirmæssige ‘kompetencer’.

For den enkelte må tjenesten placeres og organiseres, så den i mindre grad end nu belaster familierne med flyttepres. Ansvaret for personellet må straks flyttes tilbage til lokale chefer, som gives omfattende myndighed til individuelt at fastlægge tjenestevilkår, uden snævre begrænsninger og i direkte personlig kontakt. Mennesker er ikke materielgenstande, og må ikke, som nu, centraliseret forvaltes som sådanne. At udsende folk til krig og hjemtage dem på ordentlig menneskelig måde, er ikke foreneligt med produktionsvirksomhedens ´business as usual´. Systemets medmenneskelighed vil mindske behovet for psykologer og psykiatri under og efter udsendelsen. At indrette sig professionelt til den nye tid på alle måder, vil kunne give de fastansatte og deres familier en holdbar grund til at have tillid til Forsvaret. Det har de klart ikke nu.

Desværre er der af mange gode grunde lang vej til en robust stabilitet, der sikres ved en kombination af gulerod (en stor bonussum for deltagelse i de farligste funktioner i de mest risikable missioner) og sele (meget snævre muligheder for at slippe ud af en med enheden indgået kontrakt).

På grund af forsvarspolitikeres vælgerjagt i kredsene i Nord- og Sønderjylland er hæren stadig spredt på alt for mange små garnisoner. Enhederne må derfor i alt for stor udstrækning sammensættes ad hoc før udsendelsen. Der burde ved sidste forlig kun være bevaret en ganisonsgruppe i hver af de to hovedlandsdele. Det kunne være garnisonerne Antvorskov-Ringsted-Vordingborg på Sjælland og Varde-Oksbøl-Holstebro-Skive i Jylland. En løsning som tilgodeser rekrutteringsbehovet og giver minimal flytning for den enkelte fastansatte i hæren, og fremmer opbygningen af de støttende lokale netværk. Større garnisonsgrupper fremmer et højt aktivitetsniveau, der er forudsætningen for opbygningen af et dynamisk professionelt samspil mellem de ansatte. Når sådanne grupper er på plads, vil det være muligt at delegere myndighed og ansvar, så de store, operations- og menneskefjerne, centrale bureaukratier kan nedbygges, og beslutninger tages tæt på enheden. Tillid skabes gennem reel indflydelse, dvs. direkte adgang til en chef med ansvar og myndighed.

Forvaltningsbelastningen bør bevidst og hårdt nedbygges gennem en drastisk omlægning og forenkling af ansættelsesformer og arbejdstid. Det forudsætter et idé-drevet, politisk støttet tæt samarbejde med Forsvarets fagforeninger, som vil være den væsentligste udfordring for den kommende Forsvarsledelse. Kun ved at gøre op med de facto timeansættelsen af alle professionelle militære, ved at lade dem projektansætte som deres kolleger i udenlandske, kvalificerede militære styrker, kan man frigøre resurser fra detailforvaltningen. Det vil give færre og højere aflønnede. Som det er nu, må den lille operative del af hærens personel bære omkostningerne ved den meget store forvaltningsdel, der samtidig gennem drømmen om at skabe effektivitet gennem centralisme hæmmer det daglige arbejde.

Situationen for de udsendte enheder er gennem en medfølende kraftanstrengelse – fra ikke mindst Forsvarsministerens og nøgleofficerers side – blevet stadig bedre i de sidste tre år. Men hæren mister nu sit bedste personel på grund af en struktur og forvaltning, der ikke afspejler, at man med det eksisterende forsvarsforlig ville skabe et ekspeditionskorpsforsvar, og at en del af dette kom i krig.
Inspirér Forsvaret til at bede om britisk professionel rådgivning, og til at følge den, hurtigt, selv om det gør ondt og der senere må ske justeringer, fordi modellen ikke passer helt til danske forhold. Den passer med sikkerhed langt bedre end konsulenternes virksomhedsmodeller. Kopier den pinligt sene, med dog nu indledte afbureaukratiseringsoffensiv i undervisningssektoren.

Den hær, som statsministeren roste i sin nytårstale, mister lige nu sit hjerteblod og sin fremtid, og hvis de ansvarlige ved hvad de skal gøre, giver de ikke udtryk for denne indsigt. Måske ved de, hvad der burde gøres, men tør ikke gennemføre de ændringer, der er nødvendige for at afhjælpe situationen. Hjælp dem med at samle indsigt og beslutsomhed. Samme statsminister krævede ved sidste forsvarsforlig, at hæren skulle kunne holde 1.500 soldater ude i krævende missioner. Hvis han, hans regering og Forsvarskommissionen ikke får taget sig sammen til straks at reformere og fokusere Forsvaret på næsten alle væsentlige områder, vil vi ikke kunne komme op på mere end halvdelen af dette tal. Selv om de udsendtes missionsuddannelse nu er så god, som vilkårene gør det muligt, vil situationen stadig forværres.

4 thoughts on “Artikel VI: Tænk, hvis Forsvarskommissionen følte ansvar.”

 1. I store træk enig. Dog en ikke uvæsentlig detalje: Du giver vist udtryk for et ønske om at opbygge en US / UK -lignende garnisonsstruktur med ‘married quarters’, hvor konerne danner et tæt paramilitært netværk med babyshowers og kirkebasarer? Den holder ikke herhjemme, hvor både kulturen og kvindernes erhvervsfrekvens går ret imod. Den eneste mulige løsning på personel-dilemmaet er en helstøbt to-karrierestruktur, hvor den altovervældende størstepart (80-90%) af konstabelgruppen og officererne afgår fra Forsvaret til betalt civil uddannelse før de bliver socialt uudsendelige, ca. når de fylder 30. Så kan den enkelte nå 3-4 års udsendelse i det ti-år han er ansat i uniform. Det samme for størstedelen af sergentgruppen, men her burde man fastholde omkring 25% af sergenterne og 10% af officerskorpset til lidt før de bliver fysisk uudsendelige i en alder af omkring 50 af hensyn til erfaringsopbygningen. J.

 2. Kære Jeppe Trautner

  Der må laves aktiviteter, ansvars- og gensidigt støtteramme, der passer til den danske virkelighed. Men behovet er ikke bestemt af den hjemlige realitet, men presset i missionsområdet.

  Jeg har tidligere selv argumenteret for en systematisk opbygning af et to-karrieresystem. Det er nødvendigt, men vanskeligt, mildt sagt, at gennemføre i det hjemlige forhandlingssystem. I hvert fald ikke uden robust og klar ekstern rådgivning som katalysator.

  Men justering af karrieresystemet afhjælper ikke den her beskrevne fastholdelses- og rekrutteringskrise. Det gør kun et øjeblikkeligt og fuldstændigt opgør med den nuværende virksomhedskultur.

  Det er trist, at man ikke ser tegn på andet end en første modstræbende erkendelse krisens symptomer.

  Din Michael Clemmesen

 3. Kære Michael.

  Hvorvidt jeg tilhører gruppen af ”Hærens bedste yngre personel”, der har forladt tjenesten, skal jeg lade være usagt. Jeg kan blot konstatere, at det i denne måned er 10 år siden, at jeg indtrådte på Grundkursus for officerer af Reserven, og at jeg de sidste par år har været inaktiv. De første år var ofte en øvelse ud i frustrationer – en, for en ung løjtnant i slutningen af 90’erne, desværre ikke særlig unik lidelseshistorie, som jeg vil spare dig for. Herefter ville skæbnen det, for mit vedkommende, heldigvis anderledes, og jeg havnede i II/PLR, hvor jeg hurtigt blev involveret i den praktiske ende af øst-samarbejdet i form af LITBAT, BALTSQN og LITDET samt en enkelt opgave for BULDAN.

  I denne lille ”lomme” af meningsfyldthed blev mine øjne i den grad åbnet. At arbejde i et miljø med personer som J. C. Lund, Poul Dahl, Almantas Leika, Christian Nørkjær, Per B. Jørgensen samt et utal af officerskolleger fra især de baltiske lande, nogle med erfaringer fra Den Røde Hær, var udfordrende, inspirerende og dannende. Disse oplevelser opvejede i rigt mål de tragikomiske perioder, hvor vi som indspillere eller øvelseskontrolstab måtte deltage i endnu en standardiseret genindspilning af ”russerne kommer”, enten på langs af Jylland, i Oksbølterrænnet eller i den taktiske træner.

  At jeg i dag ikke længere er aktiv, er der flere grunde til. For det første misunder jeg bestemt ikke de af mine kolleger af Linjen, der stadig lever med de samme daglige frustrationer, jeg oplevede for ti år siden – på en del områder er det utroligt nok gået fra skidt til værre, hvilket nok kan tilskrives konsekvenserne af det seneste forsvarsforlig, hvilket jeg nærmest betragter som halvhjertet vanvid.

  For det andet har jeg mistet den tillid til det ældre officerskorps, der burde være en selvfølge. Jeg har været heldig at arbejde tæt sammen med folk, som jeg beundrer og stoler på, men det står i skærende kontrast til en lang række eksempler på inkompetence og ansvarsforflygtigelse blandt ledende officerer. Kort sagt ønsker jeg ikke at ende som f.eks. Annemette Hommel, Poul Dahl eller andre kolleger i sammenlignelige, men mindre offentlige, situationer. Du skriver i en anden artikel om, hvordan Hæren kompenserer for manglende ansvar og professionalisme i forberedelsen til missionerne ved at stole på heldet – det har jeg en kammerat, der måtte føle på egen krop, da heldet slap op, og man skulle til at anvende livsvigtigt materiel, som ingen var uddannet på,

  For det tredje føler jeg mig ikke længere værdsat som reserveofficer. Ved starten af indeværende forligsperiode var der tydeligvis forskellige opfattelser blandt FKO, HOK og DDIV af, hvad nedlæggelsen af mobiliseringsforsvaret skulle betyde for reserveofficerskorpset. Jeg opfatter, at enden på forvirringen blev en slags ”statsløs på tålt ophold”, hvor uddannelse og videreuddannelse blev indstillet, og man fik ikke en ny stamenhed. Man blev heller ikke afskediget – simpelthen i erkendelse af, at personelsituationen var kritisk, og så var det sikkert den administrativt letteste løsning.

  Med hensyn til din kritik af civile konsulentfirmaer, så tror jeg, at skylden for fiaskoerne i høj grad falder tilbage på Forsvaret og ministerierne selv. Det er et spørgsmål om at formulere opgaven ordentligt, finde de rigtige til at løse den og så, som du selv er inde på, turde følge anbefalingerne. Hvis man har bedt konsulenter om at betragte Forsvaret som en produktionsvirksomhed, ja så er det jo allerede gået galt. Jeg ved ikke om det britiske forsvar er de rette til opgaven, men det er egentligt ligegyldigt, for til syvende og sidst handler det om, at man i Forsvaret aldrig vil indrømme, at man er låst fast i en dødsspiral, og ikke selv kan klare ærterne.

  I overskriften sætter du spørgsmålstegn ved, om Forsvarskommissionen føler ansvar, eller hævder du ligefrem, at den ikke gør? Hvis man skal tro Berlingskes oplysninger om , hvordan vil du så karakterisere den, og hvad tror du, det kommer til at betyde for dens arbejde?

  Med venlig hilsen Tom

 4. Kære Tom

  Som du muligvis ved, havde jeg 10½ år i Baltikum med stærkt meningsfuldt arbejde – først med lokalt at lede etableringen af støtten, og derefter som chef for opstilling og udvikling af det baltiske forsvarsakademi i 6½ år, min egen baby. Det meningsfulde liv bidrog til det chok, det blev at møde den institution, jeg havde forladt i 1994.

  Jeg er ikke uenig i meget af det, du skriver, men mener ikke, at man skal opgive. Vi har en af de absolut bedste ministre, Forsvaret har haft i mine mere end 40 år i Forsvaret, og vi har nu en gruppe meget, meget dygtige yngre officerer og andre befalingsmænd, der kunne blive katalysator i reformerne. Deres læremestre har dels været erfaringen fra Kosovo, Irak og Afghanisten, dels de franske og britiske hære, de har arbejdet tæt sammen med.

  Jeg havde i 6 år et tæt samarbejde med det franske og specielt britiske militær. Af de ca. 15 landes officerer, jeg havde under min kommando (herunder også tyske og amerikanske), var briterne og franskmændene de klart bedste – selv om mine absolut ikke var ‘gulddrengene’.

  Da det britiske forsvar reduceredes efter den kolde krig, blev der skåret hårdt i officererskorpset. Man beholdt de bedste. Vi reducerede mere, men beholdt alle …

  Din

  Michael

Comments are closed.